Isang Panahon ng Pasasalamat at Pag-asam

Pastor Arun Paul
Nobyembre 2023
Mahal na pamilya ng simbahan,

Pagbati sa Pangalan ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo!

Umaasa akong lahat ay nag-e-enjoy sa kagandahan ng Fall Season, isang season na may
nakamamanghang magagandang kulay ng taglagas, sayang napakaganda! Sa oras ng aking pagsulat, ako ay nasa India at naghahanda para maglakbay pabalik sa States. Ang aking oras sa India ay napakaganda at puno ng mga pagkakataon sa ministeryo kung saan ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos.

Salamat sa iyong mga panalangin para sa akin sa paglalakbay na ito at para sa aking pamilya,
Pinahahalagahan namin kayo!

Wala pang dalawang buwang natitira, nasa dulo na tayo ng 2023. Lubos tayong nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan, grasya, pagmamahal, at awa sa ating simbahan ngayong taon at sa pagtulong sa amin na lumipat sa isang bagong denominasyon na may isang bagong kabanata sa buhay ng ating simbahan. Patuloy tayong tumuon, na may pusong nagpapasalamat, sa kabutihan ng Panginoon habang papasok tayo sa panahon ng Thanksgiving at pagkatapos ng Adbiyento, isang panahon na puno ng pag-asa at pag-asam sa pagdating ni Kristo sa mundo.

Ako ay matiyagang naghihintay at umaasa sa Pasko, upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesucristo, ang Panginoon at Tagapagligtas ng mundo. Sana ay mas nakikilala pa natin
ang kahanga-hangang katangian ng Diyos sa pamamagitan ng ating serye ng sermon sa
aklat ni Jonas. At para tayo ay lumago sa pagiging Kristiyanong disipulo upang makasama ang Diyos upang maisakatuparan ang Kanyang misyon sa mundong ito; upang ibaling ang mundo kay Kristo, upang maranasan din nila ang kabutihan ng Diyos.

Sa aming huling pulong ng konseho ng simbahan, sinuri at pinag-isipan namin ang Linggo ng Araw ng Ministeryo noong Setyembre 17. Kinilala at binasbasan namin ang “Connections Team” na magtrabaho tungo sa paghahanda at pagpapaunlad ng aming pasilidad ng simbahan at ng kongregasyon upang maging multi-generational at multikultural na pamayanan kay Kristo.

Mangyaring manalangin tayong lahat, kasama ko, para sa kapayapaan at kaaliwan ng Diyos para sa mga miyembro ng ating mga pamilya ng simbahan na kamakailan ay nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Mangyaring ipanalangin din natin ang mga nagpapagaling mula sa iba’t ibang operasyon at ang mga may kinalaman sa mga alalahanin sa kalusugan.
Pasiglahin ang isa’t isa at magbigay ng pangangalaga sa isa’t isa!

Sa wakas, paalalahanan natin ang ating sarili na ang Grace Methodist Church ay isang mapagmahal, mapagmalasakit, at mahabagin na komunidad ng mga tao ng Diyos na tumatanggap at nagmamalasakit sa lahat ng pumapasok sa ating malawak na bukas na mga pintuan. Kami ay isang masiglang komunidad ng mga mananampalataya na nagsasama-sama upang sumamba sa Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos, manalangin, masiyahan sa pakikisama ng bawat isa, at suportahan ang isa’t isa. Tayo ay mga tapat na disipulo ni Jesucristo, at masigasig tayong umabot sa mundo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Jesucristo, na nakikilahok sa misyon ng Diyos sa lokal at sa buong mundo.

Sa pagmamahal, panalangin, at pagpapala,

“ Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka; pasisilangin ng Panginoon ang Kanyang mukha sa iyo, at maging mapagbiyaya sa iyo; itataas ng Panginoon ang Kanyang mukha sa iyo, at bibigyan ka ng kapayapaan” ( Mga Bilang 6:24–26 ) .

Pastor AP